Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Român
Slovenščina
Svenska
 
 
Subsidies

Investeringsregelingen
De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Om deze reden heeft het ministerie van VROM samen met de belastingdienst twee investeringsregelingen ingesteld, waardoor het extra aantrekkelijk is te investeren in milieuvriendelijke apparatuur.

Het betreft de MIA- en de VAMIL-regelingen en de ROB subsidie:    
Aanvullende dowloads met betrekking to subsidie regelingen


Uitleg investeringsregelingen?

In de door het ministerie van VROM jaarlijks uitgegeven milieulijst staan de producten vermeld die bijdragen aan een beter milieu en die voor toepassing van de regelingen in aanmerking komen. In de uitgave van 2008 staat onder A2181 op bladzijde 41 vermeld:

'SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging) bestemd voor: het omzetten van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde schakelsystemen die geen SF6 bevatten, en bestaande uit vacuüm last- of vermogenschakelaars'.


MIA - Regeling Milieu-InvesteringsAftrek


De milieu-investeringsaftrek MIA (De MIA-regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling milieu- investeringsaftrek) biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Het doel van de MIA is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven. In principe kan elke Nederlandse onderneming van de MIAVAMIL-regeling gebruikmaken. En dat is nog eenvoudig ook. Het invullen en tijdig opsturen van één meldingsformulier volstaat. Via de MIA-regeling zijn 30% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Investeringen van minder dan € 1.900 komen niet voor MIA in aanmerking.


VAMIL
: Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De VAMIL-regeling (De Vamil-regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen) biedt de mogelijkheid van vrije afschrijving van een investering: door sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd. De VAMIL-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Ze kunnen de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen door het fiscaal vrij (willekeurig) afschrijven van bepaalde milieu-investeringen.


ROB - Reductieplan Overige Broeikasgassen
.

Het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) stimuleert de reductie van de uitstoot van methaan, lachgas en fluorverbindingen. ROB levert een bijdrage aan het behoud van een gezond klimaat. Het ROB bestrijdt het broeikaseffect door:

  • onderzoek naar uitstoot van overige broeikasgassen;
  • het subsidiëren van onderzoek naar, en ontwikkeling van, nieuwe reductiemethoden en -technieken;
  • de invoering van reductiemaatregelen te stimuleren;
  • de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te bevorderen om klimaatdoelstellingen van de overheid te bereiken.

Het ROB is een meerjarig interdepartementaal programma met deelname van de Ministeries van VROM, LNV en EZ. Het programmamanagement ligt bij het Ministerie van VROM en de uitvoering is in handen van SenterNovem.

Downloads


SenterNovem - ROB     
ROB, hét programma voor de reductie van niet-CO2 broeikasgassen.

SenterNovem - MIA-VAMIL
Fiscale regelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.   

Belastingdienst - Investeringsregelingen
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.