Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Romān
Slovenščina
Svenska
 
 
Profiel

 


Deze website vraagt uw aandacht voor het Platform "Schoon Schakelen". Deelnemers van dit platform staan achter dit initiatief om de toepassing van milieuvriendelijke technieken voor elektrische installaties in de energiedistributie te bevorderen. Het Platform wil een podium bieden aan iedere organisatie of persoon die zich bij dit standpunt kan aansluiten.

De laatste jaren is er in Nederland een stijgende lijn te zien in de toepassing van SF6-gas in schakelinstallaties voor middenspanning. SF6 is een sterk broei- kasgas dat binnen het Kyoto-protocol voorkomt op de lijst met stoffen waarvan het gebruik moet worden teruggedrongen.

Voor schakelinstallaties in het distributienet is toepassing van SF6-gas onnodig en dus ongewenst, gezien de milieubezwaren en de giftige ontledingsproducten van het gas. Voor middenspanningstoepassingen zijn goede alternatieven voorhanden. Het schakelen in vacuüm in combinatie met vaste-stofisolatie is al jarenlang een veilige en milieuvriendelijke technologie.

Het platform Schoon Schakelen stimuleert schone technologie in het kader van het Reductieprogramma Overige Broeikasgassen en past hiermee binnen het Nederlands beleid ten aanzien van de implementatie van de Kyoto-doelstellingen en de activiteiten op dit gebied van het Ministerie van VROM. Het Ministerie van VROM heeft dan ook aangegeven het platform Schoon Schakelen actief te willen steunen om hiermee emissies van overige broeikasgassen - zoals SF6 - verder te beperken.

Het Platform "Schoon Schakelen" wil de informatie beschikbaar maken die nodig is om een afgewogen keuze te maken voor schakelinstallaties in de energiedistributie.

 


 
Participanten